Els més venuts

Informació

Nous productes

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

I.- Acceptació de les condicions generals de contractació
Les presents condicions generals de la contractació regulen expressament les relacions que puguin sorgir entre Productes de l’Empordà, SL amb domicili social en Polígon Industrial Depal s/n d’Ullà (Girona), CP 17140 i amb CIF B55222947 i amb tercers (en endavant Clients), que adquireixin productes oferts a través de www.prodelem.com.

La realització d’una comanda de qualsevol dels productes a través del lloc web de www.prodelem.com, suposa l'acceptació com a Client, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de la Política de Privada i tractament de dades, de les Condicions Generals d'Ús del Lloc web.

Com a Client, Vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Contractació en contractar amb Productes de l’Empordà, SL.

Productes de l’Empordà podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, les condicions generals de contractació; mitjançant la publicació de les modificacions en el lloc web per tal que puguin ser conegudes i acceptades pels clients.


II.- Compra de productes i preus

Formalització compra
En www.prodelem.com es troben tots els productes que Productes de l’Empordà SL disposa per a la seva venta, junt amb la descripció exacte de les seves característiques i preu de venta (preus que inclouen el corresponent IVA i qualsevol altre impost que resultés d’aplicació). Els productes ofertats s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i a la normes aplicables en el territori espanyol.

La compra dels productes per part del client es realitzarà a través del lloc web seguint el procediment establert en la secció “Formulari de comanda”.
Productes de l’Empordà SL remetrà a l’usuari un correu electrònic de formalització de comanda i confirmació de la compra realitzada. En aquest sentit el contracte s’entendrà formalitzat i perfeccionat en el moment en que Productes de l’Empordà SL remeti correu al client de confirmació.

Preus
Els preus dels nostres productes s’expressen en euros i inclouen el corresponent IVA i qualsevol altre impost que li fos d’aplicació.
En cap cas s’inclouen les despeses de gestió i enviament, l’ import de les quals s’indicarà en el MOMENT de la confirmació definitiva de la comanda.
Productes de l’Empordà SL es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en que es registra la comanda.
Els productes seran propietat de Productes de l’Empordà SL fins que s’aboni per complet el seu preu.

III.- Disponibilitat
Els productes oferts i preus són vàlids mentre s’exposin en la pàgina web, i sempre en funció de les existències disponibles. En cas que no hi hagi stock d’un determinat producte, Productes de l’Empordà SL ho farà constar en la mateixa pàgina web.


IV.- Forma de pagament

El pagament dels productes es podrà realitzar d’alguna de les següents modalitats:
- Pagament mitjançant targeta de crèdit (targeta Visa, Mastercard o American Express), indicant en els apartats corresponents el número de targeta, CVV o codi de control situat en el dors de la targeta, titular i data de caducitat. Aquestes dades són secretes e intransferibles per a nosaltres.

Totes les transaccions de compra es porten a terme dins d’un estricte marc de confidencialitat. Productes de l’Empordà SL no té en cap accés a les seves dades bancàries ni els guarda en els servidors, motiu pel qual, haurà de facilitar-lo de nou cada cop que realitzi una nova transacció en la nostra pàgina web.


- Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària en el número de compte corrent facilitat a tals efectes, per l’ import total de la compra, que s’haurà d’efectuar dins de les 24 hores següents a la realització de la comanda, havent de posar en el camp concepte el número de la comanda realitzada.

- Pagament contra reemborsament. En aquest cas, seran a càrrec del client les despeses originades per aquesta modalitat de pagament, les quals tenen un cost d’un 5% a afegir a l’ import total de la comanda.

La factura del justificant de pagament s’enviarà conjuntament amb el producte.

V.- Entrega dels productes

Lloc d’entrega
La comanda dels productes realitzada pel client serà entregada en el lloc designat pel client en l’apartat dades d’enviament dins de l’horari laboral habitual.
Si en el moment d’ entrega dels productes en la direcció facilitada, el client es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si transcorreguts 14 dies naturals des de la data de l’avís, el client no es posa en contacte amb el transportista, els productes seran retornats als magatzems de Productes de l’Empordà SL i el client haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i retorn, així com de les possibles despeses de gestió que s’hagin ocasionat.
En el supòsit que el cient no pogués estar present en el moment de l’entrega, els productes seran entregats a qualsevol altre persona que es trobi en la direcció d’enviament facilitada i que sigui major de 18 anys; essent responsabilitat exclusiva del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra en el lloc d’entrega acordat. El receptor haurà de signar l’albarà d’entrega corresponent.

En el moment de l’entrega el receptor haurà de comprovar la conformitat del producte rebut, i en el seu cas fer constar en el moment de la recepció qualsevol anomalia que hi pogués haver.

Termini d’entrega
Els productes adquirits a través del lloc Web seran entregats al client en un termini màxim de 24/48 hores (segons estoc i producció) a comptar des de que Productes de l’Empordà SL tingui constància de la realització per part del client de l’ ingrés o transferència del preu del producte.
En el cas que el sistema de pagament sigui contra reemborsament, els productes seran entregats al client en un termini màxim de 24/48 hores (segons estoc i producció), per aquelles comandes realitzades fins a les 12h.
L’entrega es considerarà efectuada a partir del moment en el qual el producte es posa a disposició del client en el lloc d’entrega indicat pel mateix.

VI.- Devolucions
Un cop realitzada la compra a través del portal web www.prodelem.com, el client disposarà d’un termini de 14 dies naturals des de l’entrega dels productes per a exercir el seu dret de desistiment, de conformitat amb la legislació aplicable.
Un cop finalitzat aquest termini, Productes de l’Empordà SL no acceptarà devolucions per desistiment de compres dels seus productes.
El client podrà sol·licitar la devolució a través de l’enviament de la sol·licitud mitjançant correu electrònic a info@prodelem.com, o a través del formulari de contacte facilitat en la pàgina web.
L’exercici d’aquest dret dins del termini indicat no donarà lloc a l’aplicació de cap tipus de penalització.

Els productes s’hauran de retornar en les mateixes condicions en les que es van enviar i amb el seu embalatge i envàs original. Un cop recuperats i analitzats els productes, es procedirà a la devolució de l’ import que correspongui en un termini de 14 dies mitjançant transferència bancària al número de compte corrent del client (el que va utilitzar per fer la comanda). Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.


VII.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
La relació entre el client i Productes de l’Empordà SL es regirà per la normativa espanyola vigent; essent competents per conèixer qualsevol controvèrsia els Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament el client a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.