Els més venuts

Informació

Nous productes

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS i ’ÚS

I.- Dades d’identificació
Productes de l’Empordà SL és l’empresa titular de la pàgina web www.prodelem.com.
Productes de l’Empordà és una societat limitada amb domicili social en Polígon Industrial Depal s/n d’Ullà (Girona), CP 17140, amb registre mercantil de Girona, Volum 3008, Foli 214, Fulla GI-57704 i amb CIF B55222947.

II.- Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals regulen l’accés i ús al portal web www.prodelem.com; així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts.
Qualsevol persona que accedeixi i/o utilitzi el portal www.prodelem.com tindrà la condició d’usuari, qui accepta des del referit accés i/o ús les presents condicions generals d’accés i ús, les quals seran d’aplicació independent de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

III.- Accés i ús de la pàgina
La pàgina web www.prodelem.com proporciona l’accés a continguts d’ Internet que pertanyen a Productes de l’Empordà, SL, continguts als quals l’usuari pot tenir accés de manera lliure. En aquest sentit l’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Productes de l’Empordà SL ofereix a través de la seva pàgina web, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Productes de l’Empordà SL, o de terceres persones, introduir o difondre a la Red virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment detallats.

IV.- Propietat intel·lectual i industrial
Productes de l’Empordà SL, és titular dels drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa.
Queda expressament prohibit la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització expressa de Productes de l’ Empordà SL.
L’usuari podrà visualitzar els elements de la pàgina web e inclòs imprimir-los, copiar-ne o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat; havent-se d’abstenir de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la pàgina web de Productes de l’Empordà SL.

V.- Política de privacitat
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, s’informa que les seves dades personals recollides en la pàgina web mitjançant la complementació de formularis i/o enviament de correus electrònics, quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Productes de l’Empordà SL, amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d’estudis estadístics i l’enviament de publicitat de promocions a través de la web. En aquest sentit, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals remeses a Productes de l’Empordà SL per les finalitats anteriorment referenciades.

Les dades personals obtingudes de l’usuari, ja sigui mitjançant els formularis de la pàgina web o mitjançant els correus electrònics pel propi usuari, seran verdaders, exactes, completes i actualitzades, responent el client dels danys i perjudicis que pugues ocasionar a causa de la complementació defectuosa de les mateixes.
Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran cedides a cap empresa ni estaran disponibles per a tercers.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Productes de l’Empordà SL, Polígon Industrial Depal s/n d’Ullà (Girona), CP 17140 o mitjançant correu electrònic a info@prodelem.com.
En tot cas, Productes de l’Empordà SL conservarà de manera confidencial i complint la obligació de secret de totes les dades personals obtingudes i contingudes en els seus fitxers segons el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de caràcter personal.


VI.- Modificacions en la pàgina web
Productes de l’Empordà SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta a través de la mateixa com la manera en la que aquests apareixen presentats en la seva pàgina web.

VII.- Enllaços
En el supòsit que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Productes de l’Empordà SL no exercitarà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas Productes de l’ Empordà, SL assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d’Internet.

VIII.- Generalitats
Productes de l’Empordà SL perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com a qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i/o penals que li puguin correspondre.
Productes e l’Empordà SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina web i/o serveis sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.
Productes de l’Empordà SL no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pugin ocasionar (ex: omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus), tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

IX.- Modificacions de les presents condicions i durada
Productes de l’Empordà SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.
Les presents condicions estaran vigents mentre no siguin modificades total o parcialment, moment a partir del qual tindran vigència les condicions generals modificades.


X.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
La relació entre l’usuari i Productes de l’Empordà SL es regirà per la normativa espanyola vigent; essent competents per conèixer qualsevol controvèrsia els Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.